Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli - mācību programmas

  Tālr.: 29376335
      Par mums Programmas Klienti   Kontakti
Telekomunikācijas  
 

Kurss:

Elektronisko sakaru  sistēmu  un  tīklu būvniecību  reglamentējošie  LR  likumi,  MK  noteikumi  un  būvstandarti

Mērķi: papildināt zināšanas/sagatavoties eksāmenam

 
 

Mācību kursa ilgums: 2/5 dienas

Pieteikuma veidlapa

 
 

Saturs

1.     Būvprocess un tiesību normu hierarhija

2.     Elektronisko sakaru likums

3.     Būvniecības likums

4.     Civillikums

5.     Aizsargjoslu likums

6.     Ceļu satiksmes likums

7.     Par autoceļiem

8.     Par kultūras pieminekļu aizsardzību

9.     Pašvaldību likums

10.   Vispārīgie būvnoteikumi

11.   Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi

12.   LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

13.   Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

14.   Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

15.   Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru   sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

16.   LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

17.   LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

18.   Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

19.   LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"

20.   LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

21.   Ugunsdrošības  noteikumi

22.   Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

23.   Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

24.   Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi

25.   Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

26.   Būvju klasifikācijas noteikumi

27.   Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība

<<< Atpakaļ

 
   
Būvsertifikācija  
   
Konsultācijas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

© Komunikāciju grupa 2022